درآمد در گزینه های باینری

تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

این نوع تحلیل با استفاده از مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در واقع سرمایه گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می‌جویند. تحلیل تکنیکی (فنی)، با آزمون قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات حرکت‌های آینده، قیمت را پیش بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا فرصت‌های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می‌شود.

مقایسه کارایی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دوره رکود و رونق بازار سرمایه در شرکت‌های تولیدی فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای کسب سود بیشتر در جستجوی راهی برای پیش‌بینی قیمت سهام هستند، ازجمله این روش‌ها تجزیه‌وتحلیل تکنیکال می­باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه بازدهی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دوره رکود و رونق در شرکت‌های تولیدی فعال‌تر­ می­باشد. در این پژوهش دوره رونق و رکود بازار سرمایه با استفاده از روش غیرخطی تغییر رژیم مارکف تخمین زده شد و محدوده زمانی 1/6/91 تا 28/12/92 دوره رونق و 1/1/93 تا 28/12/93 دوره رکود بازار سرمایه شناسایی شده است. با اعمال فیلترهایی نمونه 10تایی از شرکت‌های فعال‌تر انتخاب و پس از شناسایی سیگنال‌های خریدوفروش سهام با استفاده از اندیکاتورها در محیط نرم‌افزاری Asa، از آزمون t -­ مستقل برای مقایسه اندیکاتورها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که میانگین بازدهی حاصل از شاخص قدرت نسبی در دوره رونق با سایر اندیکاتورها در دوره رکود بازار سرمایه تفاوت معناداری دارد. همچنین بین میانگین بازدهی اندیکاتورهای میانگین متحرک، میانگین متقاطع و میانگین متحرک همگرایی _ واگرایی در دوره رکود و رونق تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

مراجع

* امیری، مقصود و بیگلری کامی، مهدی .(1393)." پیش­بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیستم، 79-94.

* پورزمانی، زهرا و رضوانی اقدم، محسن.(1396)." مقایسه کارآمدی استراتژی­های ترکیبی تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در دوره­های صعودی و نزولی"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال دهم، شماره سی­و­سوم، 17-31.

* پورزمانی، زهرا و رضوانی تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه مقدم، محسن .(1394). " مقایسه کارائی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خرید ونگهداری برای خریدسهام" . فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، سال چهارم، شماره شانزدهم ،27-43.

* تهرانی، رضا واسماعیلی، محمد .(1391). " بررسی تأثیراستفاده ازشاخص های مهم تحلیل تکنیکی بر بازدهی کوتاه مدت سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال پنجم، شماره سیزدهم، 21-33.

* صفانور، محمد .(1391). "تحلیل تفاوت سودآوری روش های تحلیل تکنیکی وتحلیل بنیادی در انتخاب سهام شرکت­های فعال­تربورس اوراق بهادار تهران". پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد،گروه مدیریت.

* فتاح نژاد، محدثه .(1391). « بررسی نرخ سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های تکنیکی طی سال های 89-90 » . پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت -گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

* فتحی، سعید وپرویزی، ناهید .(1395). "سودآوری تحلیل تکنیکال: تلفیق اسیلاتورها قوانین میانگین متحرک". مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، سال هفتم، شماره بیست وهشتم،41-53.

* محمدی، علی .(1394). مرجع کامل تحلیل تکنیکال دربازارسرمایه، سلسله کتاب­های تحلیل دربازارهای سرمایه،1، تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر.

* هیبتی، فرشاد و همکاران .(1389)." ارتباط بین دو رویکرد قیمت­گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال سوم، شماره پنجم،115-136.

* Ang, A., & Timmermann, A. G. (2011). Regime Changes and Financial Markets. Netspar Discussion Papers. DP 06/2011-068.

* Biondo,A.E;Pluchino,A;Rapisarda,A.and Helbing,D .(2013). " تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه Are random trading strategies more successful than technical ones?"ArXiv,1303.43-51.

* Brealey, R. A. (1969). An introduction of risk and return from common stocks. Cambridge, Mass.: M.I.T Press, 25.

* Boobalan , C .(2014). “TECHNICAL ANALYSIS IN SELECT STOCKS OF INDIAN COMPANIES “.International journal of Business and Administration Research Review،vol.2،Issue.4،pp.26-36.

* Cologni, A., and M. Manera, (2009), “The Asymmetric Effects of Oil Shocks on Output Growth: A Markov–Switching Analysis for the G-7 Countries", Economic Modeling Vol. 26, pp. 1-29.

* Hamilton, J.D., (1989). A new approach to the economic analysis of non-stationary time series and the business cycle. Econometrica,57 (2), 357–384.

* Hoang Hung.N and Zhaojun .Y.(2013).” Profitability of Applying Simple Moving Average Trading Rules for the Vietnamese Stock Market”، Journal of Business & Management Volume 2, Issue 3 (2013), 22-31.

* Hudson, R, Dempsey, M and Keasey, K). 1996). “A note the weak from efficiency of capital markets: The application of simple technical trading rules to UK stock price – 1935 to 1994’’. Journal of Banking & Finance, 20, pp.1121-1132.

* Kresta, A and Franek, J .(2015). “تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه Analysis of moving average rules applicability in Czech market “. Procedia Economics and Finance, 30, 364 -371.

* Kuan-Cheng,Ko and et al)2014)"، Value investing and technical تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه analysis in Taiwan stock market", Pacific-Basin Finance Journal,26,14-36.

* Masry, M .(2017). “The Impact of Technical Analysis on Stock Returns in an Capital Markets (ECM, s) Country: Theoretical and Empirical Study “. International Journal of Economics and Finance, Vol.9, No.3, pp, 91-107.

* Krolzig, H.M .(1997). Markov-Switching Vector Autoregressions. Modelling, Statistical Inference and Applications to Business Cycle Analysis. Springer, Berlin.

* Park and Irwin’s .(2007)."WHAT DO WE KNOW ABOUT THE PROFITABILITY OF TECHNICAL ANALYSIS? ". Journal of Economic Surved, vol.21, no.4, pp.786-826.

* Ratner, M and Leal, R .(1998). “Tests of Technical Strategies in the Emerging Equity Market of Latin America and Asia “. Journal of Banking & Finance, 23, pp.1887-1905.

* Roberts, H. V. (1959). Stock market patterns and financial analysis: Methodological suggestions. The Journal of Finance, 14(1), 1-10.

* Stankovic, J, Markovic, I and Stojanovic, M .(2015(. “Investment Strategy Optimization Using Technical Analysis and Predictive Modeling in Emerging Markets”,19,51-62

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا