بروکرهای فارکس بیت کوین

تکنیکهای مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه روش واقعی تعیین حجم سفارش در شرایط خاص را توضیح میدهد و مدیریت ریسک اصطالح مهمی است که اغلب سهامداران بعنوان یک عامل حیاتی در سرمایه گذاری عنوان میکنند . مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در تجارت همیشه مورد بحث بوده . این مقاله به شما کمک میکند تا سرمایه و ریسک خود را بهتر مدیریت نمایید. گردآورنده : محبوبه آشیان مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک مدیریت سرمایه ، ریسک بزرگی بهمراه دارد ، مدیریت سرمایه و ریسک بخش مهمی از طرح کسب و کار در هر استراتژی معامالتی است . هر معامله گر بایستی بتواند تعادل مناسبی بین معامالت و ریسک زیاد و ریسک کم بیابد . درحقیقت ریسک زیاد منجر به افت شدید یا رشد شدید سهام میشود ، همچنین ریسک بسیار کم با وجود کنترل راحتتر دارای رشد کم و کندتر سهم میباشد . بنابراین نکته کلیدی در تجارت و سرمایه گذاری استفاده مناسب از بودجه موجود ، با کسب علم و آگاهی الزم و ایجاد تعادل بین معامالت و ریسک است . دو نکته قابل توجه 1-در مدیریت سرمایه استفاده از حدضرر )sl )بسیار مهم است. 2-نکته کلیدی در مدیریت ریسک به اصطالح بازار نسبت ریسک به سود است. گردآورنده : محبوبه آشیان قوانین مدیریت سرمایه قوانین مدیریت سرمایه مبحث مهم هر استراتژی معامالتی خوب است که توجه به سه نکته مهم در آن الزامیست : 1-میزان ریسک در پرتفو 2-حجم معامالت پرتفو 3-میزان نسبت سود به ریسک استراتژی معامالتی استراتژی معامالتی یعنی بدانید چه کارهایی را نباید انجام دهید . یعنی تعیین کنید چه سهمی را نباید خرید و یا اینکه تعیین کنید در چه صورتی میتوانید سهام یک شرکت را بخرید . استراتژی معامالتی باید به گونه ای طراحی شودکه بیشترین بازدهی را با کمترین ریسک از بازار بدست آورید . پس با مطالعه و تحقیق روش معامالتی معینی را نسبت با میزان ریسک پذیری خود تعیین کنید . بیاد داشته باشید که همه سودهای بازار را نمیتوان بدست آورد! هر کس به میزان ریسکی که انجام میدهد و دانش و ابزارهایی که در اختیار دارد میتواند سود کسب کند . گردآورنده : محبوبه آشیان سیستم های معامالتی انتظارات متفاوتی در سیستمهای معامالتی وجود دارد : 1-کوتاه مدت 2-میانمدت 3-بلندمدت معامله گران یا نوسانگیران کوتاه مدت ترجیح میدهند هرماه سود کنند و سیستمهای معامالتی کوتاه مدت را انتخاب میکنند. معامله گران و نوسانگیران میانمدت پوزیشن دوره طوالنیتری را مورد هدف قرار میدهند و معامالت انتخابیشان بیش از چندین هفته بطول می انجامد. معامله گران بلند مدت پوزیشن بیش از شش ماه را در نظر میگیرند. قوانین مدیریت معامالت مناسب ، کمک میکند تا بهترین نتیجه را برای هر تجارت بدست آورید . عنصر کلیدی سرمایه گذاری سودمند این است که بدانیم معامالت از دست رفته به معامالت سودآور تقسیم میشوند و هر سرمایه گذار باید به درک این موضوع برسد که نتیجه نهایی هر معامله را نمینوان بصورت صددرصد پیش بینی کرد . گردآورنده : محبوبه آشیان تکنیکهای مدیریت ریسک یک معامله گر باید تکنیک مدیریت ریسک مناسبی را جهت مدیریت مالی با آموزش و علم و آگاهی بکار گیرد . برخی از تکنیکها را جهت بررسی بشما معرفی میکنیم : باال بردن میانگین معامالت )up Averaging) با تکنیک باال بردن میانگین معامالت )up Averaging )سودآور میتوان احتمال پوزیشن برد را باال برد و احتمال ضرر را نسبتا کاهش داد بعبارتی در این تکنیک سطح خرید را در معامالت سود آور بیشتر میکنیم اما در این تکنیک یافتن سطح قیمتی مناسب و منطقی بسیار مهم است . ایجاد میانگین ارزش )Averaging Cost) تکنیک ایجاد میانگین ارزش )Averaging Cost )به عنوان افزودن به پوزیشن های متضرر نامیده میشود و برخالف باال بردن میانگین معامالت میباشد . یعنی شما در زمان اینکه معامالت شما گردآورنده : محبوبه آشیان برخالف پیش بینی تان حرکت میکند ، سفارش جدیدی باز خواهید کرد و حجم معامله خود را افزایش میدهید تا ضررها کاهش یابد اما باید در نظر گرفت که تحت هیجانات نادرست عمل نکنید . مارتینگل )Martingale) در تکنیک مارتینگل )Martingale )پس از ضرر کردن در معامله ، معامله گر حجم پوزیشن معامالتی خود را جهت جبران ضرر دو برابر میکند اما در صورت تبحر نداشتن در توجه به حد ریسک ، این تکنیک میتواند بسیار خطرناک باشد . پس تکنیک خود را با در نظر گرفتن حد ریسک خود انتخاب کنید . آنتی مارتینگل )Martingale-Anti) انتخاب تکنیک آنتی مارتینگل )Martingale-Anti )خطرات روش مارتینگل )Martingale )را به حداقل میرساند و در زمان ضرر ، حجم معامالت را دو برابر نمیکند بلکه بعد از به سود رسیدن در یک معامله ، برنامه معامله جدید را با حجم پول آزاد برنامه ریزی میکند نسبت ثابت )Ratio Fixed) تکنیک نسبت ثابت )Ratio Fixed )بر اساس فاکتور سود یک معامله گر است . بنابراین معامله گر سود را تعیین میکند و بعد به افزایش حجم پوزیشن عمل میکند . در تکنیک نسبت ثابت ) Fixed Ratio )تنها زمانیکه معامله گر سود میکند ، میتواند حجم معامله را افزایش دهد و حجم معامالت به کندی افزایش می یابد . گردآورنده : محبوبه آشیان )Kelly’s Criterion( کلی معیار هدف تکنیک معیار کلی )Criterion s’Kelly )افزایش سود ترکیبی ست که بتواند با سرمایه گذاری مجدد سود حاصل کند . قابل ذکر است که این تکنیک درصد ریسک باالیی دارد اما نرخ رشد را به حداکثر میرساند . جمع بندی و نتیجه گیری مدیریت سرمایه و ریسک مهمترین اصول سرمایه گذاری میباشند . که با مدیریت سرمایه و انتخاب تکنیک معامالتی مناسب ، حجم معامالتی خوب را ، تعیین میکنیم و با مدیریت ریسک ، خطرات معامالتی ، شناسایی ، ارزیابی و کنترل شده و میزان خسارت و ضرر و زیان را کاهش داده و به اهداف مورد نظر دست می یابیم . هدف اصلی مجموعه تخصصی کالج تی بورس آموزش سرمایه گذاری موفق در بورس است که آشنایی با اصول مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک گام بزرگی بسمت موفقیت در بورس برمیدارید . گردآورنده : محبوبه آشیان

تکنیکهای مدیریت سرمایه

در زندگی روزمره و در زمینه معاملاتی، “مدیریت پول” در بخش بزرگی از تصمیمات نقش مهمی ایفا می کند. به عنوان یک اصطلاح، مدیریت پول به عنوان فرآیند دانستن جایی که پول می رود، چگونه مصرف می شود و برنامه ای به خوبی ساخته شده برای تسهیل یک پایان خاص تعریف می شود. این که آیا یک خرید غذا در یک فروشگاه مواد غذایی یا فعالیت کردن در بازار سهام ، نیاز به اجرای یک استراتژی مدیریت پول قوی دارد که این کار بخش مهمی از تحقق یک نتیجه مطلوب است.

شناسایی خطر و انتخاب استراتژی مدیریت پول مناسب

در بازارهای مالی، ریسک ناشی از خطر شرکت در بازار، از دست دادن سرمایه است. اهرم های اعمالی، سودآوری بالقوه و هزینه تجارت، همه عوامل است که به خطر در شرایط خاص تجاری کمک می کند. معامله در حاشیه می تواند منجر به زیان هایی شود که بیش از مبلغ سپرده شده است.

اصول مدیریت پول خطری را معرفی می کند که از منظر معامله گر به روش متداول معامله و سرمایه تجاری می پردازند. مهم است که به یاد داشته باشید که نتیجه یک معامله خاص به متغیرهای بسیاری وابسته است و تا پایان آن،دارای عدم اطمینان است. در هر معامله، عنصر ریسک بسیار واقعی است و هیچ کس نمی تواند سرمایه را در برابر ضرر تضمین کند. از طریق استفاده از یک استراتژی مدیریت پولی خوب ، می توان خطرات را کاهش داد، اما این خطر هیچگاه ریشه کن نمی شود.

انتخاب یک استراتژی مدیریت پولی جامع برای معاملات می تواند یک تلاش سخت و چالش انگیز باشد. استراتژی ها به شدت متفاوت هستند و وابسته به سیستم یا روش معامله هستند، با این وجود، صرف نظر از شرایطی که در معرض معاملات قرار دارد، استراتژی مدیریت پول باید به طور واضح به سوالات زیر پاسخ دهد:

 • چه مقدار از حساب معاملاتی مجازاست برای یک معامله خاص اختصاص داده شود؟
 • در صورت از ضرر، چقدر سرمایه برای ادامه فعالیت های معاملاتی در دسترس است؟
 • چه درجه ای از اهرم برای تجارت خاص استفاده می شود؟

هر کدام از این سه سؤال، به بیان هدف اصلی یک استراتژی مدیریت پولی جامع میپردازند: استفاده از سرمایه موجود به نحو کارآمد، افزایش طول عمر در بازار در همین حال که موجب به حداقل رساندن ریسک سرمایه باشد. یک راهبرد مدیریت مؤثر پول، حفظ یکپارچگی روش متداول معامله را حفظ می کند و عمل معاملاتی را بهترین فرصت ممکن برای موفقیت می کند.

اهرم معاملاتی یک شمشیر دو لبه است زیرا می تواند سود و زیان را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

استراتژی های پایه مدیریت پول

همانطور که گفته شده است “هیچ چیز جدیدی در زیر آفتاب وجود ندارد”. این زمانی که در تلاش برای به حداکثر رساندن بازده در یک سیستم معاملاتی از طریق اجرای یک استراتژی مدیریت پولی است قطعا دقیق است. استراتژی ها از تهاجمی به منفعل بسته به تمرکز اولیه رویکرد است. استراتژی های تهاجمی اغلب با استفاده از سود عظیم دوره ای، اهرم بیشتری را به کار می گیرند و استراتژی های منفعل طبیعت محافظه کارانه دارند، زیرا حفظ سرمایه در آنها هدف اصلی است.

ایده ها و دستورالعمل های مختلف با مدیریت پول احتیاطی همراه است. یکی از این مفاهیم، مفهوم معامله مداوم با استفاده از یک ریسک مثبت نسبت به سود است. ریسک نسبت به سود (R: R) مقدار سرمایه ای است که در ابتدا نسبت به سود بالقوه تجارت موفقیت آمیز ریسک می شود.

انتخاب معامله با سود (reward) بیشتر یا برابر با ریسک، یک عمل معمول در بین معامله گران فعال است. با افزایش ریسک بیشتر از سود، برای حفظ سودآوری، میزان بالاتر از معاملات موفق ضروری است. برعکس، اگر بازده بالقوه در یک معامله موفق چندین برابر ریسک اولیه باشد، یک تکنیکهای مدیریت سرمایه تکنیکهای مدیریت سرمایه معامله گر به نرخ بالای معاملات موفق نیازی ندارد.

مديريت مناسب پول، انجام يک کار کوچک نيست و همچنان يکي از بزرگترين چالش هايي است که يک بازرگان يا سرمايه گذار فعال با آن مواجه است. با این حال، از طریق توسعه اهداف واقع بینانه و استفاده از مفاهیمی نظیر ریسک مثبت و سود ، طیف گسترده ای از استراتژی ها می تواند موثر باشد.

در مقالات بعدی ما چند روش مدیریت سرمایه معروف را به شما معرفی خواهیم کرد..

مدیریت موفق سرمایه‌ فکری سازمان

مدریت دانش و مدیریت سرمایه فکری

مدیریت موفق سرمایه‌های فکری سازمان عنوان مطلبی است که توسط گروه مشاوره مدیریت دانش دانا تدوین شده و به مراحل 5گانه مدیریت سرمایه فکری می‌پردازد.

مراحل مدیریت سرمایه فکری

مدل‌ها و روش‌های مختلفی برای مدیریت سرمایه فکری وجود دارد.در یکی از این مدل‌ها 5 مرحله برای مدیریت سرمایه فکری ارائه شد است. گام اول عبارت است از شناسایی سرمایه فکری سازمان. پس از شناسایی باید ارزش آن را ارزیابی کنیم. درک این نکته که همه سرمایه‌های فکری لزوما برای یک سازمان ارزشمند نیست حائز اهمیت است. سرمایه فکری تنها در صورتی ارزشمند است که به تحقق اهداف راهبردی کمک سازمان کمک کند. بنابراین درگام دوم، باید ارتباط سرمایه فکری را با ترسیم نقشه استراتژی ارزیابی کنیم. گام سوم استخراج اطلاعات مدیریتی با معنا از روی اندازه‌گیری عملکرد سرمایه فکری است. در گام چهارم از این اطلاعات برای تحلیل عملکرد و تصمیم‌گیری درست استفاده می‌شود و در گام پنجم ارزش‌های سرمایه فکری به ذینفعان داخلی وخارجی اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی می‌شود

گام اول؛ شناسایی سرمایه‌های فکری

گام اول بر شناسایی سرمایه فکری سازمان متمرکز است. به بیان بهتر در این گام سازمان باید انواع سرمایه‌های فکری خود شامل سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های ساختاری و سرمایه‌های ارتباطی را شناسایی کند. سازمان‌ها پس از انجام این کار وضع موجود خود در هر یک از این حوزه‌‌ها را تعیین کرده و مبتی بر آن خلاء‌های احتمالی را نیز شناسایی می‌کنند.

گام دوم؛ ارزشیابی سرمایه فکری

برای ارزیابی میزان ارزش سرمایه‌های فکری باید به سوال زیر پاسخ داد:

 • منابع گوناگون سرمایه فکری ما برای دستیابی به ارزش کلی ما از چه درجه ای از اهمیت برخوردارند؟
 • منابع موجود چقدر قوی هستند و چگونه می توانیم از آن ها به شکلی اثربخش تر استفاده کنیم؟

با پاسخ به این پرسش‌ها سازمان می فهمد که آیا در حال ساختن سرمایه فکری مناسب در راستای اهداف و استراتژی‌‌های سازمانی است یا باید تمرکز خود را از یک حوزه به حوزه دیگر که ارزش بالاتری دارد معطوف کند. یکی از راه‌های ساده برای انجام این ارزیابی آن است که از فهرست منابع اصلی شناسایی شده در گام اول استفاده شود و بعدا” ستون‌هایی برای ارزیابی قدرت و اهمیت منابع برای تحقق استراتژی فعلی به آن افزوده شود.

blank

گام سوم؛ اندازه گیری سرمایه فکری

پس از شناسایی و ارزشیابی سرمایه فکری، سازمان‌ها می توانند شروع به اندازه گیری آن کند. اغلب سازمان‌ها فکر می‌کنند که اندازه گیری سرمایه فکری دشوار یا غیرممکن است، اما اینگونه نیست. ابزار‌ها و تکنیک‌های مختلفی برای اندازه گیری سرمایه فکری در دسترس قرار دارند و به احتمال زیاد اندازه گیری آن از آنچه شما فکر می کنید آسان تر است. در مقالات بعدی چند مدل مطرح سرمایه فکری را با هم مرور خواهیم کرد. اما در همه این مدل‌‌ها مهم این است که ما بتوانیم پاسخ‌های مشخصی به سوالات زیر بدهیم:

 • آیا امکان جمع آوری داده‌های بامعنی وجود دارد؟
 • آیا این داده‌ها به یافتن پاسخ برای سوالات ما کمکی می‌کنند؟
 • آیا داده‌های حاصله پاسخگوی هزینه و تلاش‌هایی که برای اندازه گیری انجام شده هستند؟

اگر هیچ داده با معنایی را نتوان جمع آوری نمود، اگر داده‌ها واقعا” به ما کمکی در یافتن پاسخ برای سوالات کلیدی عملکردی نکنند، یا اگر هزینه ها موجه نباشند، در این صورت لازم است مجددا” شاخص های دیگری را برای اندازه‌گیری سرمایه‌های فکری طراحی کنیم.

پس از آنکه شاخص‌ها را تدوین کردید، لازم است به شناسایی این موارد بپردازید:

 • ابزار اندازه گیری، یعنی چگونگی جمع آوری داده تکنیکهای مدیریت سرمایه ها (مثل پرسشنامه یا مصاحبه)؛
 • منبع داده ها؛
 • فرمول مورد استفاده در محاسبه شاخص؛
 • بسامد اندازه گیری ها؛
 • همه هدف های کمی و بهینه کاوی ها؛
 • کسانی که اندازه گیری را به عهده می گیرند؛
 • این که شاخص قبل از این که مورد بازنگری قرار گیرد چه مدت باید جمع آوری شود؛
 • مخاطب هدف برای این شاخص؛
 • شکل و قالب گزارش

گام چهارم؛ مدیریت سرمایه فکری

شاخص‌ها کمک می‌کنند تا رهبران سازمان در هر لحظه وضعیت سرمایه‌های فکری را ارزیابی کنند.بدون ارزیابی‌های مناسب، غیر ممکن است که:

 • سطوح فعلی عملکرد را درک نمود،
 • دانست که سرمایه فکری بهتر یا بد تر شده است،
 • درک نمود آیا هیچ یک از فعالیت‌ها و طرح‌های ابتکاری بر عملکرد سازمان تاثیری داشته اند یاخیر.

سازمان‌هایی که اطلاعات با معنایی از تکنیکهای مدیریت سرمایه سرمایه فکری خود دارند می‌توانند از آن برای اخذ تصمیمات آگاهانه، آزمودن و بازنگری استراتژی و مدیریت ریسک سرمایه فکری استفاده کنند. به عنوان نمونه در ادامه این بخش به موضوع مدیریت ریسک سرمایه فکری اشاره کوتاهی می کنیم.

پس از شناسایی ابعاد مختلف سرمایه فکری، سازمان‌ها باید هر نوع ریسک بالقوه ای که آن را تهدید می کند را مدیریت کنند. هرچند شرکت‌ها با مدیریت ریسک‌های مالی و ریسک های حوادث آشنایی دارند، اما مدیریت ریسک سرمایه فکری چندان مورد توجه سازمان‌ها نیست. مثلا ریسک های سرمایه انسانی یک ریسک کلیدی که همواره در سازمان ها مورد غفلت قرار می گیرد ریسک مربوط به کارکنان و دانشی است که آنان در اختیار دارند. سازمان ها اغلب غافل از این هستند که برخی افراد با دانش و تخصص حیاتی که دارند می توانند هر لحظه شرکت را ترک کنند. مدیریت دانش راهکارها، ابزارها و تکنیک‌های متنوعی برای مقابله با این ریسک پیشنهاد کرده است که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

گام پنجم؛ گزارش دهی سرمایه فکری

گام نهایی بعد از همه این فعالیت تهیه گزارش سرمایه‌های فکری است. آشکار ساختن ارزش سرمایه فکری به دلایل گوناگونی می تواند صورت گیرد. اما، همه در یک هدف با هم مشترکند، و هدف اصلی این است که اطلاعاتی راجع به سرمایه فکری سازمان برای ذینفعان فراهم گردد.

مدیریت موفق سرمایه‌ فکری موضوع بسیار مهم و کلیدی برای سازمان‌ها است که در کشور ما کم تر به آن پرداخته شده است. در مطالب بعدی جزئیات بیشتری در باره انواع روش‌های اندازه‌گیری کمی سرمایه‌های فکری را با شما به اشتراک می‌گذاریم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا